Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen

Kohti lapsiystävällistä maakuntaa -koulutussarjasta tukea tiedolla johtamiseen!

Lapsivaikutusten arviointi

”Lapsivaikutusten ennakkoarviointi on prosessi, jossa arvioidaan etukäteen päätösesityksen vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Ennakkoarviointi mahdollistaa eri vaihtoehtojen vertailun ja parhaan ratkaisun löytämisen. Se on myös tapa varmistaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämä lapsen edun harkinta lasta tai lapsia koskevassa päätöksenteossa.” (UNICEF:  ohjeita ja näkökulmia lapsivaikutusten ennakkoarviointiin kunnan päätöksenteossa.)

Lapsibudjetointi

Lapsibudjetointi on osa tiedolla johtamista. Ilman elinkaarimallin mukaista tarkastelua ja palveluiden ”korvamerkittyä” jaottelua ehkäiseviin, varhaisen tuen ja korjaaviin palveluihin, ei ole mahdollista tehdä kustannusvaikuttavaa työtä. Lapsibudjetoinnilla voidaan varmistaa, että ehkäisevä työ kannattaa. Lapsibudjetoinnin ja sen myötä syntyvän talouden seurantajärjestelmän avulla voidaan myös arvioida toteutuuko lasten oikeuksien sopimuksen edellyttämä ”mahdollisimman täysimääräinen resurssointi olemassa olevista voimavaroista”. Parhaimmillaan maakunnan ja kunnan lapsibudjetoinnissa yhteen sovitetaan kunnan, erityisesti sivistystoimen, tuottamat palvelut, jotta saadaan jatkumo ehkäisevän ja korjaavan työn välille. Lapsibudjetoinnilla tehdään parempia päätöksiä ja sillä on vaikutus maakunnan kestävään kehitykseen ja voimavarojen riittävyyteen.

Tietoperusta

Tiedolla johtaminen edellyttää vahvaa tietopohjaa. Tiedolla johtamista ovat esim. tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden kysynnän ennustaminen, asiakasanalyysi sekä nykyisten resurssien avulla tuotettavien palveluiden laatu, kohdentuminen ja vaikuttavuus sekä ennaltaehkäisy. Tiedolla johtaminen edellyttää hyvinvointi-indikaattoreiden tuntemusta ja kykyä soveltaa tietoa eri alueiden tarpeisiin ja mahdollisuuksiin.