Lastensuojelun systeeminen malli

Lastensuojelun systeeminen malli – kaikki lähtee ihmissuhteista

Ihmissuhteita vahvistavaa systeemisen lastensuojelun toimintamallia pilotoitiin vuosien 2017-2018 aikana Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuollossa ja Perusturvaliikelaitos Saarikassa. Saarikka koostuu seuraavista kunnista: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi. Pilotointi eteni pilottikunnissa THL:n järjestämästä kouluttajakoulutuksista tiimien koulutukseen ja edelleen käytännön asiakastyöhön. Työskentely tiimeissä on jatkunut mallin mukaisesti pilotointivaiheen jälkeen. Pilotointi asiakastyössä käynnistyi Saarikassa ja Jyväskylässä vuonna 2018. KSLAPEn aikana järjestettiin yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa info- ja yhteistyötilaisuuksia yhteistyötahoille perus- ja erityistason palveluissa. Maakunnallisesti tietoa systeemisestä lastensuojelun mallista on levitetty maakunnallisten yhteiskehittämisiltapäivien myötä.

Systeemisessä lastensuojelussa keskitytään lapsen ja perheen vahvuuksien ja voimavarojen löytämiseen ja vahvistamiseen sekä lapsen arjen ymmärtämiseen ongelmakeskeisyyden sijaan. Toimintamalli antaa mahdollisuuden pysähtyä perheiden tilanteiden äärelle. Ongelmiin pureudutaan siellä, missä ne ovat syntyneetkin; perheiden omassa ympäristössä ja verkostoissa, paneutuen perheen taustoihin yhdessä perheenjäsenten kanssa. Työskentely perheen kanssa on systeemisessä lastensuojelun toimintamallissa tiiviistä. Työtä tehdään moniammatillisissa tiimeissä, joissa on mukana sosiaalityöntekijöiden lisäksi konsultoivia perheterapeutteja, jotka tuovat terapeuttisen osaamisen osaksi lastensuojelun työtä.

Pilotoinnit Jyväskylässä ja Saarikan alueella

Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuollossa systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotointi käynnistyi v. 2017 aikana suunnitteluvaiheella, jonka aikana lastensuojelutyö oli organisoitu 4-5 hengen tiimeiksi. Varsinaisessa pilotointivaiheessa on ollut mukana neljä pilottitiimiä. Perheterapeutin tehtävänä on ollut varmistaa, että systeeminen työote säilyy työyksikössä sekä auttaa reflektoinnin avulla huomioimaan sitä, kuinka reflektoivaa vuorovaikutussuhdetta pidetään yllä kaikkien perheenjäsenten kanssa. Suora, kohtaava vuorovaikutustyö on tiimimallissa nostettu lastensuojelun sosiaalityön osaamisen ydinelementiksi. Systeemisen lastensuojelun toimintamallin käyttöönotto on tiivistänyt entisestään yhteistyötä lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä perheneuvolan kanssa, joilta lastensuojelun tiimit ovat saaneet perheterapeuttien työpanosta. Systeeminen työskentelytapa on nähty keskeisenä myös asiakasosallisuuden sekä lapsen ja perheen oikeusperustaisuuden edistäjänä. Tavoitteena on, että kaikki avohuollon tiimit sekä sosiaalityöntekijät lastensuojelun sijaishuollossa olisi tulevaisuudessa koulutettu systeemiseen toimintamalliin. Systeeminen muutos edellyttää muutosta myös yhteistyökäytännöissä. Tavoitteena on, että systeemisyyden periaatteet läpäisevät tulevaisuudessa koko lapsiperhepalveluiden organisaation.

Perusturvaliikelaitos Saarikassa systeemisen lastensuojelun pilotointiin ovat osallistuneet kaikki lastensuojelun työntekijät. Perheterapeutti systeemiseen tiimiin on saatu aikuisten mielenterveys- ja terapiapalveluista. Kaikki lastensuojelun asiakkaat ovat Saarikassa systeemisen työskentelyn piirissä. Systeemisessä tiimissä on asiakas aina halutessaan läsnä hänen asiaansa käsiteltäessä. Tiimiin kutsutaan tarpeen mukaan muita perheen kanssa työskenteleviä tahoja. Sosiaalityöntekijät ovat pystyneet tapaamaan uudessa mallissa asiakasta aiempaa tiiviimmin. Tavoitteena on, että tiimissä yhteisesti sovittuja asioita työstetään perheen kanssa ennen seuraavaa systeemisen tiimin kokousta, ja myös muut asiakkaan tarvitsemat palvelut rakennetaan tiiviisti mukaan muutostyöskentelyyn. Asiakkailta on tullut positiivista palautetta systeemisistä tiimeistä ja työntekijöiden kokemus on, että systeemisessä tiimissä yhdessä asiakkaan kanssa päästään nopeasti käsiksi perheen tilanteeseen vaikuttaviin kuormitusseikkoihin verrattuna perinteiseen lastensuojelun työskentelytapaan. Systeemisen mallin koulutuksia on jatkettu vuoden 2018 aikana siten, että kaikki perhesosiaalityöntekijät ja –ohjaajat, perhetyöntekijät sekä aikuisten sosiaalipalveluiden työntekijät on koulutettu systeemiseen orientaatioon.

LAPE-työn aikana yhteistyössä Keski-Suomen kuntien toimijoiden kanssa on laadittu syksyn 2018 aikana suunnitelmaa siitä, kuinka systeemisen mallin koulutuksia tullaan jatkamaan vuosien 2019-2020 aikana. Laajentaminen vaatii maakunnassa myös systemaattista systeemisen lastensuojelun mallin koulutusta niin lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, perheterapeuteille ja konsultoiville sosiaalityöntekijöille kuin kaikille yhteistyökumppaneille. THL tukee systeemisen lastensuojelun toimintamallin käyttöönottoa kouluttajakoulutuksen muodossa vuoden 2019 aikana. Maakunnille järjestetään mallin implementoinnin tueksi myös valtakunnallisia kehittämis- ja työpajapäiviä.

Systeeminen lastensuojelu tiivistettynä

  • Tuo perheen ja ihmissuhteet lastensuojelutyöskentelyn keskiöön
  • Vahvistaa lastensuojelun erityisosaamista ja lastensuojelutyön suhdeperusteisuutta
  • Luo rakenteen lastensuojelun sisäiselle työskentelylle
  • Tuo perheterapeutin tuen lastensuojelutiimille
  • Tarvitsee tuekseen integroivat rakenteet ja tiiviin yhteistyön kaikkien yhteistyökumppaneiden välillä

Keski-Suomessa jo 25 lastensuojelun ammattilaista on kouluttautunut systeemiseen malliin. Koulutuksia jatketaan v. 2019-2020 aikana.

Kahdeksan kuntaa mukana systeemisen lastensuojelun toimintamallissa vuonna 2019-2020

Keski-Suomessa kahdeksan kunnan (Hankasalmi, Jyväskylä, Keuruu, Laukaa, Muurame, Saarikka, Wiitaunionin kunnat ja Äänekoski) lastensuojelun sosiaalityön tiimit kouluttautuvat systeemisen lastensuojelun toimintamalliin vuosien 2019-2020 aikana. Keski-Suomesta on kaksi kouluottajaparia THL:n kouluttajakoulutuksessa vuoden 2019 aikana. Mukana olevien kuntien kesken on laadittu koulutussuunnitelma vuosille 2019-2020.

Keski-Suomen SyTy!-projektiryhmä vastaa systeemisen lastensuojelun toimeenpanon tuesta, koordinaatiosta ja tiedottamisesta.

Keski-Suomen Syty!-projektiryhmän muistiot 2019

SyTy-projektiryhmä MUISTIO 8.3.2019

SyTy-projektiryhmän MUISTIO 9.5.2019

SyTy-projektiryhmän muistio 26.9.2019

Seuraava Syty!-projektiryhmän kokous pidetään  9.1.2020 klo 9.00-11.00, paikka avoinna.

 

Ajankohtaista 2019

Jyväskylässä järjestetään maakunnallinen Systeeminen lastensuojelu Keski-Suomessa – seminaari ma 18.11.2019 klo 9.00-14.30 Jyväskylän kaupunginkirjastolla Unonsalissa. Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu ke 13.11.19 mennessä https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e5d70d9e-094e-433c-b2e7-02cb3b3a7014?displayId=Fin1844844 .

Seminaarissa esitellään, mitä systeemisyys tarkoittaa lastensuojelun sosiaalityössä ja yhteistyöverkostoissa. Päivän aikana kuullaan puheenvuorot THL:n SyTy!-hankkeen toimijoilta sekä Hämeenlinnan kaupungin lastensuojelun tavasta ja mahdollisuuksista toteuttaa systeemistä työotetta. Perusturvalaitos Saarikan lastensuojelun ammattilaiset kertovat lastensuojelutyön arjesta systeemisen työotteen kentällä. Seminaarin iltapäivällä on mahdollisuus syventyä oman kiinnostuksen mukaan systeemisen lastensuojelun johtamiseen, perheterapian rooliin osana lastensuojelutiimiä tai systeemisyyteen yhteistyötahojen toiminnan näkökulmasta.

KUTSU ja OHJELMA Systeeminen lastensuojelu Keski-Suomessa-seminaariin 18.11.2019

Lisätietoja:

Lisätietoja kansallisesta Syty!-hankkeesta THL:n sivuilta:  https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/systeemisen-lastensuojelun-levittaminen-ja-juurruttaminen-syty-.