4 Tarvepohjainen toimintamalli

Työryhmä 4

Tarvepohjainen toimintamalli, tiedolla johtaminen sekä esimiestyön ja johtamisen kehittäminen / Hankepäällikkö Eeva-Liisa Saarman

Palvelutuotannon sujuvuuden kehittäminen, jotta kasvavalle määrälle ikäihmisiä kyetään tarjoamaan laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluja kustannustehokkaasti

Tiedolla johtaminen:

 • Määritetään mittaristo ja tehdään kattava lähtötilanneselvitys vertaiskehittämisen mahdollistamiseksi
 • Toteutetaan resursointilaskelmat eli arvio kotihoidon henkilötarpeesta ja sen kohdentumista alueittain/tiimeittäin
 • Määritellään toiminnalliset perusmittarit, joita seurataan säännöllisesti
 • Vahvistetaan tiedon hyödyntämistä arkijohtamisessa
 • Toteutetaan kattava loppuarviointi asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta (itsearviointi)

Tarvepohjainen toimintamalli 

Yksi hankkeen keskeisimmistä toimenpiteistä on tarvepohjaisen toimintamallin soveltaminen, jalostaminen ja juurruttaminen koko Keski-Suomen maakuntaan.

 • Resurssipooli tai liikkuvan hoitajan malli
 • Henkilöstön osallistaminen uudistustyöhön mm. aikakriittinen työ, ”hukan” määrittely, asiakaslähtöisyys, työvuorosuunnittelu
 • Kokeillaan ja jalostetaan toimintaa

Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen

 • Järjestetään kyseisten toimintamallien juurruttamiseen räätälöityjä valmennuksia johdolle ja lähiesimiehille. Valmennuksissa käsitellään tavoitteellista johtamista (sis. tiedolla johtamisen hyödyntämistä), muutoksen läpivientiä sekä ihmisten taitavaa johtamista.
 • Tarjotaan johdolle ja lähiesimiehille mahdollisuus työkiertoon. Tavoitteena on, että johto ja lähiesimiehet voisivat oppia uusista työyhteisöistä. Työkierto tukisi yhteistyötä, kokemuksien vaihtoa ja parhaiden käytäntöjen levittämistä eri kotihoitoyksiköiden välillä
 • Organisaatioiden ja johtamisjärjestelmän uudistaminen (tarvittaessa). Lähtötilanneselvityksen perusteella voi olla tarve uudistaa organisaatioita. Esim. liian pienet kotihoitotiimit/-alueet ovat hyvin haavoittuvaisia asiakastarpeen ja henkilöstömäärien muutoksille. Tällöin tiimien/alueiden yhdistäminen voi tulla tarpeen.

 

 

Eeva-Liisa Tammi ja Johan Groop – Ikäihmisten asiakaspolku vie kohti vaikuttavia palveluita

Kuntien lähtötilannekartoitus

Kukoistava kotihoito -hankkeen Lähtötilannekartoitus