2 Kuntoutus ja ennaltaehkäisy

Työryhmä 2

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy/ Kehittämiskoordinaattori Eija Janhunen  

 • Määräaikainen kuntouttava arviointijakso
  • Ikäihmisten kotona pärjäämisen tukeminen eri tavoin kuntoutukseen panostamalla
  • Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja arvioiminen jakson aikana
  • Arvioinnin perusteella tukitoimenpiteiden ja harjoitteiden suunnittelu
  • Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit tukevat prosessia tarvittaessa
 • Tehostettu (koti)kuntoutus (ml. intervallikuntoutusjaksot)
  • Intensiivisen kotikuntoutuksen ja/tai intervallijaksojen käyttöönottaminen
  • Moniammatillisten kuntoutustiimien perustaminen
  • Kuntoutuksen jatkumon varmistaminen
  • Kuntoutushoitajien ohjaus ja tukeminen
  • Kotihoidon henkilöstön kuntoutusosaamisen ja kuntoutusosaamistarpeiden määrittely ja organisoiminen
  • Ravitsemuksen ja lääkehoidon tarkistaminen
  • Muistikuntoutusosaaminen
 • Tavoitteellinen asiakaslähtöinen kuntouttava toimintamalli
  • Arjen askareista selviytymisen tukeminen arkiaktiivisuutta lisäämällä
  • Asiakkaan voimavarojen ja hoidon tarpeen tunnistaminen
  • Asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
  • Kuntouttavan työotteen kulttuurin vahvistaminen
  • Arviointimenetelmien ja –mittareiden yhdenmukaistaminen, yksilöllisten tavoitteiden asettaminen
  • Tehokkaiden ja joustavien kuntoutustiimien rakenteiden ja toimintatapojen mallintaminen
  • Toimintakyvyn heikkenemisen ehkäiseminen kuntouttavilla harjoitteilla yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti
  • Kotona asumisen turvaaminen myös muistisairaana ja toimintakykyrajoitteisena
  • Fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kokonaisuuden huomioiminen
  • Digitalisaation mahdollisuudet

 

Hankkeen kokonaisuuksien materiaalit lisätään tänne piakkoin.