Kasvupalvelut

Kasvupalvelut mahdollistavat Keski-Suomen kasvun

ELY-keskuksen elinkeinopalvelut ja TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut yhdistyvät vuoden 2021 alussa kasvupalveluiksi, joiden järjestämisvastuu on maakunnalla. Maakunnan järjestämisvastuu pitää sisällään muun muassa palvelujen tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisen. Kasvupalveluiden tavoitteena on Keski-Suomen elinkeinotoiminnan kehityksen ja kasvun edistäminen sekä väestön taloudellinen hyvinvointi, korkea työllisyysaste ja osallisuuden lisääntyminen.

Kasvupalveluiden tehtävänä on

  • Tukea Keski-Suomen talouden ja elinkeinotoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä
  • Edistää uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua ja uudistumista
  • Vastata muuttuvien työmarkkinoiden haasteisiin
  • Mahdollistaa uuden työn ja uusien työpaikkojen syntyminen sekä osaavan työvoiman saatavuus

Kasvupalvelut ovat tarjolla koko maakunnan alueella monikanavaisesti eli verkkopalveluna, puhelimella, etäpalveluna tai kasvokkain. Keski-Suomen kasvupalvelujen asiakkaita ovat yritykset, henkilöasiakkaat ja yhteisöt.

Palveluita henkilöille ja yrityksille

Keski-Suomen maakunta järjestää henkilöasiakkaille rekrytointi- ja osaamispalveluja sekä myöntää palkkatukea. Lisäksi maakunta järjestää sellaisia kasvupalveluja, jotka nostavat maakunnan työllisyysastetta ja edistävät osaavan työvoiman saatavuutta sekä elinkeinotoiminnan kasvua. Palvelut ovat asiakkaalle harkinnanvaraisia ja niiden tarjoaminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen.

Yrityspalveluina maakunta myöntää rahoitusta yritysten kehittämiseen ja investointeihin. Keski-Suomen maakunta huolehtii yhdessä kuntien kanssa siitä, että yritysten palvelutarpeita kartoitetaan koko maakunnan alueella ja yritykset saavat tarvitsemiaan palveluja.

Kasvupalveluja toteutetaan yhteistyössä

Kasvupalveluilla on vahva kytkös myös kuntien elinvoimatehtäviin, valtakunnallisiin kasvupalveluihin sekä maakunnan osaamisen kehittämispalveluihin.  Maakunta ja kunnat huolehtivat siitä, että maakunnassa on tarjolla yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä liiketoiminnan kehitystä edistäviä palveluja.

Kasvupalveluihin sisältyvät rekrytointi- ja osaamispalvelut sekä asiakaskohtainen palvelutarpeen arviointi ja palveluihin ohjaus voidaan hankkia ostopalveluina markkinoilta. Jotta erikokoiset palveluntuottajat pääsisivät mukaan palvelumarkkinoille, maakunta voi järjestää osan palveluista esimerkiksi asiakasseteleillä. Asiakassetelituottajina toimivat maakunnan hyväksymät palveluntuottajat.

Tulevaa kasvupalvelumallia pohjustava pilotti

Keväällä Keski-Suomessa käynnistettiin maakuntauudistukseen valmistautumiseksi pilotti, jonka avulla toteutetaan asteittainen ja hallittu siirtymä uuteen kasvupalvelumalliin koko maakunnan alueella. Tavoitteena on turvata asiakaspalvelun toimivuus siirtymävaiheessa. Pilotissa rakennetaan ja testataan kasvupalvelumarkkinoita, uudenlaisia palveluja sekä yhteistyörakenteita, jotta palvelut ovat asiakkaiden saatavissa maakunnan toiminnan käynnistyessä. Valmistelua tehdään seitsemässä valmisteluryhmässä kasvupalvelujen järjestämisen, tuottamisen ja julkisten hallintotehtävien osalta.

Yrityspalveluja valmisteleva ryhmä tekee ehdotuksen kasvupalvelujen, kunnan elinvoimapalvelujen ja valtakunnallisten kasvupalvelujen työjaosta sekä siitä, mitä yrityspalveluja maakunnan kasvupalveluina järjestetään ja tuotetaan ja, miten palvelujen tuottaminen järjestetään.

Asiakasryhmien palvelukartoitus ryhmä tekee ehdotuksen pilotoitavista henkilöasiakaskohderyhmistä sekä palvelusisällöistä.

Markkinavuoropuheluryhmän tehtävänä on selvittää markkinatoimijat, markkinoiden toimivuus, tarjonta, kilpailutilanne, mahdolliset markkinapuutteet sekä kartoittaa tarpeita palvelujen yhteensovittamiselle sekä ja palveluntuottajien yhteistyölle.

Palvelumuotoilu ja hankintaryhmä tekee ehdotuksen hankittavista kasvupalveluista, palvelujen muotoilun toteutustavoista sekä eri palvelujen hankintatavoista.

Julkiset hallintotehtävät ryhmä tekee ehdotuksen siitä, miten kasvupalvelujen julkiset hallintotehtävät kytketään joustavaksi osaksi asiakkaan palveluprosessia.

Asiakasneuvontaryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus kasvupalvelujen asiakasneuvonnan järjestämiseksi maakunnan laajuisesti ja monikanavaisesti maakunnan muut ja kumppanien palvelut huomioiden ja yhteen sovittaen.

Kasvu- ja sote-palvelujen yhteensovittamista valmistelevat ryhmä tekee ehdotuksen kasvupalvelujen ja sote-palvelujen yhteensovittamiseksi asiakasrajapinnassa siten, että asiakkaan tarvitsemat palvelut muodostavat yhteen sovitetun kokonaisuuden lähellä asiakasta.

Pilotti odottaa lainsäädäntömuutoksia

Kasvupalvelupilotissa keskeistä on uusien entistä laajempien palvelujen testaaminen palvelumarkkinoille. Jotta palveluja voidaan viedä laajemmin palvelumarkkinoille, tarvitaan lainsäädäntömuutoksia, jotka ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Lakimuutosten jälkeen palveluntuottajalle voidaan siirtää velvollisuus asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista, työllistämissuunnitelman laatimisesta, lainsäädännön mukaisesta kontaktoinnista ja seurannasta, palveluprosessin aikaisesta ohjauksesta ja tuesta sekä rekrytointipalveluista sekä ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluista. Piloteista kaavaillaan aiempia pilotteja selvästi pitkäkestoisempia (esim. 2 vuotta).

Palvelujen kilpailuttaminen on todennäköisesti mahdollista alkuvuodesta 2019. Jotta pilottien avulla voidaan turvata asiakaspalvelua siirtymävaiheessa, pilottien kesto voi ulottua aina vuoteen 2021 saakka.