Uudistuksen kärkihankkeet

Osana maakunta- ja sote-uudistusta toteutetaan laajoja uudistushankkeita, joilla kehitetään nykypalveluita jo ennen lainsäädännön voimaantuloa. Näillä sivuilla on lueteltu ne hankkeet, jotka ovat saaneet ulkopuolista rahoitusta tai joiden merkittävyys uudistuksen kannalta on huomattava.

Kehittämistyötä tehdään lisäksi nykyisten organisaatioiden päivittäisessä työssä. Niistä kerrotaan uudistustyössä mukana olevien palveluiden nykyisillä www-sivuilla.

Kukoistava kotihoito

Keski-Suomessa vanhuspalveluiden uudistustyötä tehdään Kukoistava kotihoito -hankkeessa. Hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksen osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa -kärkihanketta.

Hankkeen aikana maakunnan kotihoitoa uudistetaan siten, että kotihoito toimii jatkossa kaikissa kunnissa ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä. Ajatus on lisäksi, että jokaiselle ikääntyneelle järjestetään ennen varsinaisen hoitopäätöksen tekemistä kuntouttava arviointijakso, jossa kartoitetaan ikääntyneen pärjäämisen haasteet. Arvioinnilla varmistetaan yksilölliset kuntoutusmallit ja -palvelut, jotka tukevat kunkin ikäihmisen kotona asumista. Lue lisää hankkeesta täältä >>

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (KSLAPE)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman, joka kantaa nimeä KEPA (Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke), tarkoituksena on muun muassa edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palveluita maakunnassa. Hankkeelle on haettu rahoitusta koko Keski-Suomeen. Rahoituspäätöstä ei ole vielä saatu.

Mikäli rahoitus saadaan, hankkeen aikana tullaan luomaan maakunnallisesti yhteistä toimintakulttuuria, jotta lapset, nuoret ja perheet saavat olla aktiivisia toimijoita, osallisia omien asioidensa käsittelyssä sekä olla mukana palveluiden ja toimintojen kehittämisessä. Lue lisää hankkeesta täältä >>

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu

Jyväskylässä toteutettavan valinnanvapauskokeilun aikana kolmen terveysaseman asukkaat voivat valita avosairaanhoidon sekä sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan palvelunsa myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Valittavan palvelun piiriin kuuluva palvelupaketti kattaa lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. Myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut kuuluvat pakettiin. Kokeilu on osa ministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta ja sille on myönnetty 800 000 euron rahoitus. Lue lisää hankkeesta täältä >>

Sairaala Nova

Keski-Suomessa rakennetaan parhaillaan uutta sairaalaa. Uusi sairaala, eli Sairaala Nova valmistuu lähes samaan aikaan uuden maakunnan aloittaessa toimintaansa. Sairaala Novan suunnittelun lähtökohtana on vahva maakunnallinen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraatio. Lue lisää hankkeesta täältä >>

KultaSote

KultaSote – Kulttuurihyvinvointipalvelut osaksi sotea -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että uuden maakunnan suunnittelussa huomioidaan kulttuurihyvinvointitoimenpiteiden toteuttaminen.

Hanke tuottaa tietoa Keski-Suomi 2020-uudistuksen tueksi mm. maakunnallisen kulttuurihyvinvointipalvelukyselyn sekä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten tutkimusten kautta. Lue lisää hankkeesta täältä >>

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke selkiyttää järjestöjen roolia ja asemaa uudessa maakunnassa sekä sen valmistelussa. Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt, joiden toimintaan uudistus ja uuden toimintaympäristön syntyminen erityisesti vaikuttaa. Lue lisää hankkeesta täältä >>

Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdään laaditaan kehittäjäkumppanuuden mallia, jolla tehdään kokemustiedosta näkyvä osa kehittämistyötä ja päätöksentekoa. Hankkeessa valjastetaan asiakaskokemukset osaksi palvelujen kehittämistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksen turvin kehitetään asiakkaiden ja ammattilaisten välistä kumppanuutta ja lisätään mm. palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Kehittäjäkumppaneina ovat toimineet kokemusasiantuntijat, kehittäjäasiakkaat, järjestöt, asukkaat ja muut palvelujen käyttäjät. Kokeilun www-sivut ovat luettavissa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sivuilla >>