Maakuntapalvelut

Maakuntapalveluihin lasketaan seuraavat palvelut, joiden tuottamisesta tähän asti ovat vastanneet mm. Keski-Suomen pelastuslaitos, Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen TE-toimisto sekä Aluehallintovirasto.

Maakuntapalvelut:

 • pelastustoimi;
 • terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta
  ja eläinlääkäripalvelut;
 • maatalous ja maaseudun kehittäminen;
 • maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö sekä
  kasvinterveyden valvonta;
 • kalatalous ja vesitalous;
 • aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen
  ja rahoittaminen, näihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin edistäminen, yritys-, työ- ja
  elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen;
 • alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden
  valmistelu;
 • maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus;
 • kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen;
 • luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito;
 • liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito, maankäytön
  yhteistyö ja toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valta-kunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun;
  yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevia valtionavustustehtävät;
 • vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät;
 • alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen
  maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät;
 • maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa;
 • kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian
  ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista;
 • vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät,
  alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta;
 • vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu;
 • ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen;
 • maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen;
 • maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen sekä poronhoitajien sijaisavun
  kustannusten korvaaminen;
 • alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät;
 • yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen;

Maakunta voi lisäksi hoitaa:
• liikennepalveluiden maakunnallista kehittämistä ja järjestämistä sekä julkisen henkilöliikenteen suunnittelua ja järjestämistä samoin kuin sitä koskevia valtionavustustehtäviä
• saaristoliikenteen suunnittelua ja järjestämistä
• kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällään sopimuksella maakunnan hoidettaviksi kunnista siirretyt, maakunnan 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäväaloihin liittyvät tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet maakunnalle rahoituksen
• kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällään sopimuksella maakunnan hoidettaviksi kunnista siirretyt rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen järjestämisen tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet maakunnalle rahoituksen
• maakunnan tehtäviin liittyviä kansainvälisiä ja Euroopan unionin asioita ja yhteyksiä.

Maakunnalla voi olla myös muita sille laissa erikseen säädettyjä tehtäviä.