Ketä muutos koskee?

Siirtyvä henkilöstö

Lakeja sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maakuntauudistuksen osalta valmistellaan päätöksentekoon parhaillaan. Lakiluonnosten mukaan henkilöstöä siirtyy kunnista, kuntayhtymistä sekä valtiolta maakuntiin, maakuntien liikelaitoksiin tai maakunnan määräysvallassa olevan yhteisön palvelukseen.  Siirtymisen ajankohta on kesällä 2018 päivitetyn suunnitelman mukaan 1.1.2021.

Tehtäviä ja henkilöstöä voi siirtyä myös suunnitteilla oleviin valtakunnallisiin palvelukeskuksiin tai maakunnallisiin yhtiöihin, joiden tehtävät liittyvät esimerkiksi talouteen, henkilöstö- tai ict-palveluihin.  Selvitystyötä tukipalveluiden siirtymisen osalta tehdään parhaillaan. Periaate valmistelussa on, että työntekijä siirtyy, jos henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu maakunnalle siirtyviin tehtäviin.

Siirtyvien määrä

Keski-Suomessa uudistus tarkoittaa kokonaisuudessaan yhteensä noin 10 000 henkilön siirtymistä maakunnan palvelukseen.

Keski-Suomessa maakunnan palvelukseen siirtyisi liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kaikkien Keski-Suomen kuntien ja kuntayhtymien (kunnat, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Wiitaunioni, Saarikka) sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon henkilöstö, Keski-Suomen maakuntaliiton ja TE-toimiston työntekijät sekä suurin osa ELY-keskuksen työntekijöistä.

Henkilöstöä on siirtymässä maakuntaan myös muista kunnan palvelutuotannon tehtävistä kuin sosiaali- ja terveyspalveluista. Maakuntaan siirtyvät esimerkiksi ympäristöterveydenhuollon palvelut, maaseutuhallinto ja lomituspalvelut sekä edellä kerrotut tukipalvelut.  Uudistus koskee myös Keski-Suomen Pelastuslaitoksen työntekijöitä. Lakivalmistelussa on esitetty, että pelastustoimen järjestäminen siirtyy maakunnalle.

Valmistelussa on myös muita henkilöstöryhmiä, joiden kohdalta ratkaisut eivät ole vielä selkiytyneet. Esimerkiksi ELY-keskuksen ja aluehallintoviranomaisten palveluiden osalta valmistelu on vielä osin kesken. Valmistelussa selvitetään, miten ja missä työtehtäviä jatkossa tehdään.

Alla olevassa kuvassa on esitelty maakuntaan siirtyvän henkilöstön jakautumista eri palvelukokonaisuuksiin. Valmistelun tässä vaiheessa ei vielä tiedetä tarkemmin palvelutuotannon rakennetta, eli sitä mihin (esim. liikelaitos vai yhtiö) konkreettinen siirtyminen tapahtuu.

Siirtyvä henkilöstö

 Sote-ammattilaiset suurin siirtyvä ryhmä

Suurin osa Keski-Suomen siirtyvästä henkilöstöstä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Yhteensä sote-ammattilaisia siirtyy maakunnan palvelukseen noin 8 158 henkilötyövuotta.

Terveyspalveluista siirtyy eniten työtekijöitä. Alla olevassa kuviossa on kuvattu henkilöstön jakautumista terveyspalveluihin, vanhuspalveluihin, vammaispalveluihin sekä muihin sosiaalipalveluihin, kuten lastensuojeluun ja aikuissosiaalityöhön.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset

Siirtyvät tukipalvelut

Valmistelun tässä vaiheessa on vielä epäselvää, miten maakunnan tukipalvelut muodostuvat. Valmistelussa esillä on ollut siirtymiset maakuntaan, maakunnan liikelaitokseen, maakunnalliseen yhtiöön tai valtakunnalliseen  tai maakunnalliseen tukipalveluita tuottavaan yhtiöön.

Alla on kuvattu alustavaa hahmotelmaa siirtyvistä tukipalveluista. Mukana on hallinnon, talouspalveluiden, henkilöstöpalveluiden, ICT-palveluiden, ruokapalveluiden ja muiden tukipalveluiden, kuten puhtauspalveluiden, siirtyvä henkilöstö. Jyväskylän kaupungin Työterveys Aalto Liikelaitoksen henkilöstötyövuodet sisältyvät kuviossa muiden tukipalveluiden osuuteen.

Hahmotelma on alustava ja vaatii lisäselvityksiä. Siirtyvien henkilöiden määrä tarkentuu koko ajan lainvalmistelun ja valtakunnallisten linjausten tarkentuessa. Tässä vaiheessa alustavan arvion mukaan tukipalveluiden osuus kokonaisuudesta olisi noin 1 082 henkilötyövuotta.

Tukipalveluiden henkilöstö