Henkilöstö

Henkilöstö tekee muutoksen

Henkilöstö on avainasemassa uudistustyön toteuttamisessa. Sitoutunut henkilöstö on uudistuksen edelläkävijä.

Henkilöstön roolia uudistuksen valmistelussa halutaan korostaa. Henkilöstöryhmiltä on pyydetty edustajat kaikkiin uudistuksen valmisteluryhmiin. Uudistustyölle on myös nimetty ennakoiva yhteistoimintaelin. Ryhmässä käsitellään säännöllisesti valmistelutilannetta ja uudistuksen vaikutuksia henkilöstön asemaan ennen päätöksentekoa. Kokoonpano ja muistiot löytyvät ennakoivan yhteistoimintaelimen omilta sivuilta.

Uudistustyötä tehdään mahdollisimman avoimesti

Valmistelun edetessä suunnittelua tehdään yhä enemmän henkilöstön kanssa. Asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi pitää pohtia, mitkä toimintatavat toimivat eri alueilla parhaiten, mitä pitää säilyttää tai mitä pitää uudistaa?

Henkilöstöviestintä tullaan uudistuksen aikana toteuttamaan julkisena ja kaikki tieto päivittyy näille sivuille. Näin voit seurata uudistuksen vaiheita ilman salasanoja työ- tai kotikoneeltasi. Sivuille tullaan päivittämään henkilöstöä koskevat uutiset sekä henkilöstön uutiskirjeet. Periaatteena on avoimuus. Tiedotus, joka koskee henkilöstöä, on lähtökohtaisesti julkista.

Vuorovaikutus korostuu uudistustyössä. Kerro näkemyksiäsi ja evästä valmistelijoita. Erilaisia sähköisiä alustoja hyödynnetään koko uudistustyön ajan. Tehdään yhdessä ja tehdään parasta.

Siirtyvä henkilöstö

Lakeja maakuntauudistuksen osalta pohditaan parhaillaan. Lakiluonnosten mukaan henkilöstöä siirtyy kunnista, kuntayhtymistä sekä valtiolta maakuntiin, maakuntien palvelulaitoksiin tai maakunnan yhtiöihin. Siirtymisiä voi tapahtua myös suunnitteilla oleviin valtakunnallisiin palvelukeskuksiin.

Keski-Suomessa maakunnan palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kaikkien Keski-Suomen kuntien ja kuntayhtymien (kunnat, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Wiitaunioni, Saarikka, JYTE, Seututerveyskeskus) sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon henkilöstö, Keski-Suomen maakuntaliiton työntekijät sekä ELY-keskuksen ja TE-toimiston työntekijät.

Henkilöstöä on siirtymässä myös muista kunnan palvelutuotannon tehtävistä kuten tukipalveluista. Siirtymisiä tapahtuu myös ympäristöterveydenhuollon palveluista. Uudistus koskee myös Keski-Suomen Pelastuslaitoksen työntekijöitä. Lakivalmistelussa on esitetty, että pelastustoimen järjestäminen siirtyy maakunnalle.

Keski-Suomessa uudistus tarkoittaa kokonaisuudessaan yhteensä lähes 10 000 henkilön siirtymistä maakunnan palvelukseen. Alla olevassa kuviossa on kuvattu eri palveluista siirtyvän henkilöstön määrät. Siirtyvä henkilöstö

 

 

Henkilöstö mukana valmistelussa

Tulevien palvelussuhteiden ehtoihin liittyviä asioita on valmisteltu sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön asemaa käsittelevissä ryhmissä. Ryhmissä on ollut työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustus. Henkilöstön asemaa koskeva lainsäädäntö on vielä tarkistettava valinnanvapauslain ja maakunnan rakenteen valmistumisen myötä. Se tehdään virkamiestyönä valtiovarainministeriössä ja työtä ohjataan maakuntauudistuksen projektiryhmässä.

Henkilöstön osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja tekemiseen on tärkeää. Näin varmistetaan tarkoituksenmukaiset ja arjessa toimivat ratkaisut. Henkilöstön tiedonsaannista on huolehdittava koko muutoksen ajan. Yhteistoiminta toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.