Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesitykset kaatuivat – Keski-Suomi ajaa valmistelun hallitusti alas tulevan kevään aikana

Suomen hallitus on eronnut ja ilmoittanut, ettei edistä tällä vaalikaudella enää maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua. Näin ollen Keski-Suomi aloittaa valmisteluprojektin alasajon ministeriön ohjeiden mukaisesti.

– Keski-Suomessa suunnittelua ehdittiin tehdä pitkälle, joten ilman muuta hallituksen ilmoitus on meille valtava isku. Maakunnassa olisi ollut hyvä valmius siirtyä toimeenpanovaiheeseen, mutta lainsäädännön kaatuminen tarkoittaa luonnollisesti paikallistason valmistelun päättymistä, toteaa Keski-Suomen muutosjohtaja Tapani Mattila.

Suunnittelua on Keski-Suomessa tehty valmisteilla olleen lainsäädännön mukaisesti. Merkittävä osa valmistelluista malleista valuu kuitenkin hukkaan lakien kaaduttua.

– Monialaiseen maakuntaan, järjestämisen ja tuottamisen erottamiseen sekä valinnanvapauteen perustunut Keski-Suomen malli ei ole suoraan vietävissä uuteen ympäristöön, ellei lainsäädäntökehys sitä tulevaisuudessa mahdollista. Pitää myös huomioida, että rahoitus- ja järjestämisvastuu palveluista säilyy yli 30 uudistustyössä mukana olleella organisaatiolla. Näin ollen yhteisten hankkeiden eteenpäin vieminen edellyttää vahvaa yhteistä tahtotilaa useilta eri organisaatioilta yhden maakunnan sijaan, Mattila toteaa.

Asukkaiden palvelut jatkuvat nykymallilla – myös valinnanvapauskokeilu jatkuu

Asukkaiden arkeen uudistusprojektin alasajo ei vaikuta. Palveluista ovat koko uudistustyön ajan vastanneet kunnat, yhteistyöalueet sekä kuntayhtymät, pelastuslaitos, TE-toimisto ja ELY-keskus, jotka jatkavat toimintaansa nykymallilla.

Yksi uudistukseen keskeisesti liittynyt kokeilu on Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu, joka jatkuu myös valmisteluprojektin alasajon jälkeen. Kokeilulle on myönnetty rahoitus lokakuun 2019 loppuun asti. Seuraavien kuukausien aikana arvioidaan, voidaanko kokeilua jatkaa nykyisen voimassaolevan palvelusetelilainsäädännön puitteissa myös lokakuun jälkeen, jotta asukkaiden tekemät valinnat voidaan pitää voimassa.

Uudistuksen kohteena olleiden organisaatioiden henkilökunnalle uudistuksen alasajo tarkoittaa sitä, että nykyiset työnantajat säilyvät myös tulevaisuudessa. Mikäli eduskuntavaalien jälkeen hallitus päättää aloittaa uuden sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusprojektin, sen organisointimalleja arvioidaan uudestaan hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Konkreettiset jatkoaskeleet Keski-Suomessa

Alasajo tarkoittaa konkreettisesti sitä, että Keski-Suomen liiton alaisuudessa tehty maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu pysähtyy ja valmistelijat käynnistävät loppuraportoinnin Keski-Suomessa havaituista kehittämistarpeista sekä laatii ehdotukset siitä, millaista maakunnallista kehittämistyötä kannattaisi jatkossa tehdä.

Valmistelua varten perustetut valmisteluryhmät jatkavat vielä kevään ajan, jotta laaditut yhteistyömallit ja suunnitelmat saadaan koostettua loppuraportointiin. Myös erilaiset kehittämis- ja yhteistyöryhmät yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa kokoontuvat, jotta voidaan arvioida, miten uudistuksen aikana muodostettuja verkostoja voidaan hyödyntää myös tulevaisuuden palveluiden kehittämisessä.

– Juuri nyt takki on tyhjä ja ihan tarkkoja jatkoaskeleita emme osaa vielä kertoa. Tiedotamme niistä, kun saamme ministeriöiltä ohjeet. Kokonaisuudessaan Keski-Suomessa on tehty valtavan hyvää valmistelutyötä ihan tänne loppumetreille asti ja löydetty kehittämiskohteet, joihin tulevaisuudessa on tartuttava. On tärkeää, että nämä havainnot käydään yhdessä läpi ja jatketaan kehittämistyötä itsenäisissä organisaatioissa vapaaehtoisuuden pohjalta, projektipäällikkö Pirjo Peräaho toteaa.

Kaikki projektin aikana laaditut aineistot tullaan julkaisemaan ja raportoimaan julkisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää Keski-Suomen kehittämistyössä myös tulevaisuudessa. Toukokuussa tullaan järjestämään laaja ja kaikille yhteistyökumppaneille avoin seminaari, jossa uudistustyön opit käydään läpi.

Keski-Suomen valmisteluprojekti ei ota kantaa kuntien vapaaehtoiseen sote-yhteistyöhön

Keski-Suomessa on käyty myös alustavaa keskustelua kuntien halukkuudesta tehdä vapaaehtoista yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseksi. Mikäli yhteistyömalleja lähdetään selvittämään, se tehdään kuntavetoisesti ja kuntien toimesta.

Projektista luvataan kaikki opit ja aineistot hyödynnettäväksi mahdollisessa jatkotyössä. Keski-Suomi 2021 -projektilla ei kuitenkaan ole enää virallista roolia koota kuntia koolle vaan se on täysin itsehallinnollisten kuntien asiaa.

– Tiivistä vuoropuhelua tullaan ilman muuta käymään kuntien kanssa tulevana keväänä, jotta opit voidaan heille välittää. Meidän valmistelijoiden toive tietysti projektin jälkeen on, että oppeja viedään käytäntöön joko tulevan hallitusohjelman mukaisilla askelmerkeillä tai kuntien parhaaksi katsomilla yhteistyömalleilla. Väestö ikääntyy myös Keski-Suomessa, palveluiden saatavuus vaihtelee eri alueilla samoin kuin kuntien taloustilanteet ja taloudellinen kantokyky. Myös väestömäärä on maakunnassamme kääntymässä laskuun. Yhteistyötä siten tarvitaan, vaikka nyt tämä uudistus kaatuikin, muutosjohtaja Tapani Mattila summaa.

Lisätietoja Keski-Suomi 2021 -projektin osalta:
– Muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 0011
– Projektipäällikkö Pirjo Peräaho, p. 040 591 0760
– Järjestämistehtävien vastuuvalmistelija Mikael Palola, 044 459 8561
– Palvelutuotannon ja valinnanvapauskokeilun osalta vastuuvalmistelija Kati Kallimo, 050 442 2302
– Ely-keskuksen johtaja ja uudistuksen johtoryhmän jäsen Pasi Patrikainen, p. 0400 327 948

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.