Keski-Suomi kävi läpi vaihtoehdot maakunta- ja sote-uudistuksen jatkon osalta – myös uudistuksen alasajoon on varauduttu

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä totesi epävarmuuden uudistuksen ympärillä jatkuvan. Taustalla on nyt hahmoteltu vaihtoehdot Keski-Suomen valmistelutyön jatkon osalta.

Johtoryhmässä todettiin, että mikäli niin sanotut ydinlait ehditään hyväksymään nykyisen eduskunnan toimesta, valmius siirtyä toteutusvaiheeseen on Keski-Suomessa hyvä. Mikäli käsittely siirtyy tai kaatuu kokonaan, Keski-Suomi valmistautuu suuntaamaan rahoitusta mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluiden digitalisaatioon ja asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Lakien kaatuessa tai käsittelyn viivästyessä varsinainen projektityö maakunta- ja sote-uudistuksen osalta kuitenkin päättyy ja valmistelu nykymuodossaan ajetaan alas.

Aikataulu lakien hyväksymisen osalta kiristyy päivä päivältä. Eduskunnan viimeiseksi istuntopäiväksi on ilmoitettu 15.3.2019 ja sitä ennen lakien pitäisi edetä perustuslakivaliokunnasta vielä sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn. Jos lakeja ei ehditä käsittelemään, uudistuksen toteutuksen seuraavat askelmerkit saadaan eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmassa.

Hallituksen kokoonpanosta ja hallituspuolueiden välisistä neuvotteluista riippuu, millainen yhteinen linja lopulta löytyy. Julkisuudessa esitettyjen näkemysten pohjalta vaikuttaa siltä, että ainakin sosiaali- ja terveyspalveluissa uudistusta jatketaan. Se, miten ja millä aikataululla edetään, on kuitenkin tässä vaiheessa vielä täysin epävarmaa. Tilanteessa, jossa lait kaatuvat, Keski-Suomi odottaa ministeriöiltä ohjeistusta valmistelutyön jatkamisesta, alas ajamisesta tai työn uudelleen suuntaamisesta. Näitä tietoja saataneen aikaisintaan huhtikuussa.

Johtoryhmä oli yksimielinen siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamistyötä on paikallistasolla jatkettava. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon integraatio tulee toteuttaa, jotta asukkaiden palveluita voidaan sujuvoittaa ja päällekkäisyyksiä poistaa. Uudistamistyötä vauhdittaa kiihtyvä väestörakenteen muutos, palveluiden rahoitusongelmat sekä kansalaisten kasvava eriarvoisuus palveluiden laadun ja saatavuuden suhteen.

Johtoryhmä totesi lisäksi, että vaikka TE-toimistojen ja ELY-keskusten palvelut jäisivät valtiolle ja vaikka Keski-Suomen liitto jatkaisi itsenäisenä kuntayhtymänä, yhteistyötä tulee syventää kuntien kanssa koko maakunnan elinvoiman edistämiseksi. Asukkaiden kannalta on keskeistä myös parantaa sote-palveluiden ja työllisyyspalveluiden yhteistyömalleja, jotta heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä voidaan edistää eri toimijoiden voimin.

Keski-Suomen vammaispalveluselvitys kannustaa tiivistämään yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Keski-Suomen vammaispalveluista tehty selvitys osoittaa, että Keski-Suomen järjestämissuunnitelmassa laaditut mallit joustavien vammaispalveluiden muodostamiseksi ovat oikeansuuntaisia ja yhdenmukaistavat palveluita nykytilanteesta. Selvittäjien mukaan malleista kannattaa monilta osin pitää kiinni ja tiivistää yhteistyötä kuntien välillä, vaikka uudistus kaatuisikin.

Tällä hetkellä kunnat vastaavat lakisääteisesti vammaispalveluiden järjestämisestä. Tehty selvitys osoittaa, että Keski-Suomen 22 kunnassa on vaihtelua vammaispalveluiden sisällöissä. Huolestuttavaa nykytilanteessa on esimerkiksi 0-17-vuotiaiden kehitysvammaisten lasten laitossijoitusten kasvu. Sijoituksista merkittävä osa kohdistuu maakunnan ulkopuolelle. Selvityksessä ehdotetaan, että Keski-Suomessa kehitetään maakunnan omia palveluita siten, ettei lapsi joudu laitossijoitustilanteissa niin kauaksi perheestään. Paikallisten palveluiden kehittäminen mahdollistaa palveluketjujen paremman yhteensovittamisen.

Integraatio on selvityksessä esillä myös muutoin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integroimisen lisäksi on keskeistä, että vammaispalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä myös kuntien sivistyspalveluiden kanssa.

Keski-Suomi suunnittelee maakunnallisen tilanne- ja johtokeskuksen käynnistämistä

Johtoryhmässä linjattiin, että maakunnassa jatketaan monialaisen tilanne- ja johtokeskuksen valmistelua. Taustalla on halu tiivistää nykytoimijoiden yhteistyötä maakunnallisen turvallisuuden ja varautumisen parantamiseksi.

Tällä hetkellä ajantasaista tilannekuvaa muodostetaan mm. pelastuslaitoksella, ympärivuorokautisessa kotihoidossa, ensihoidossa ja päivystyksessä. Viranomaisista myös esimerkiksi poliisi ja puolustusvoimat muodostavat poikkeustilanteissa tilannekuvaa omissa järjestelmissään.

Nyt tehtävässä selvityksessä käydään tarkemmin sitä, mitkä toimijat ovat valmiita lähtemään yhteistyöhön ja millaisin kustannuksin. Pohjatyönä on esimerkiksi jo käyty läpi mahdollisia yhteisiä tiloja sekä kartoitettu käytössä olevia tietojärjestelmiä. Seuraavissa vaiheissa selvitetään, onko tietojen yhdistäminen mahdollista ja millaisia kustannuksia mahdollisista tilaratkaisuista eri toimijoille aiheutuisi.

Maakunnallisen tilanne- ja johtokeskuksen osalta tavoite on, että suunnitelmat ovat valmiit 2019 vuoden lopussa jonka jälkeen voidaan arvioida lopulliset tilat, niihin vaadittavat muutostyöt sekä tietoliikenneyhteydet. Näin varsinainen toiminta voisi käynnistyä vuoden 2021 alusta.

Keski-Suomi hakee palveluintegraation muutosohjelmaan

Johtoryhmä totesi, että Keski-Suomi hakeutuu mukaan palveluintegraation muutosohjelmaan Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien muodostamalla yhteistoiminta-alueella (YTA-alue). Tavoitteena on pohtia useamman maakunnan toimesta mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluketjuja, asiakas- ja palveluohjausta sekä asiakassuunnitelman valmistelua maakunnallisena yhteistyönä.

Keski-Suomi on valmis ottamaan vastuun valtionavustuksen hakijana ja hallinnoijana edellyttäen, että hankkeelle myönnetään sosiaali- ja terveysministeriöstä 100 % rahoitus. Johtoryhmässä todettiin, että Keski-Suomen asema hallinnoijaksi on luonteva, sillä Keski-Suomi vastaa myös lähes koko YTA-alueella tehtävän asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta. Järjestelmällä tulee olemaan merkittävä rooli eri toimijoiden tiedonkulun parantamisessa ja siten palveluintegraation vahvistamisessa.

Kokouksen esityslista: https://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1415

Lisätietoja: Keski-Suomi 2021 -projektin johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.