”Puhdas vesi niin juomavetenä kuin virkistyskäytössä on Keski-Suomen ylpeys”

– Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asukasraati käsitteli kokouksessaan ympäristö- ja liikenneasioita

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asukasraati kokoontui pohtimaan maakunnan ympäristö- ja liikenneasioita. Raati evästi valmistelijoita siitä, että vesistöjen ja pohjaveden valvontaan panostetaan riittävästi vaikka rakenteita uudistettaisiinkin.  Puhdas vesi on raadin mukaan Keski-Suomen ja laajemmin koko Suomen ylpeyden aihe, jota tulee vaalia ja suojella riittävän valvonnan ja ohjeistuksen avulla. Valvonta on raadin mukaan keino varmistaa, että niin teollisuus kuin laajat rakennushankkeet toteutetaan aina asiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti. Näin taataan puhdas vesi ja laajemmin luonto myös tuleville keskisuomalaisille asukkaille.

Raatilaiset pohtivat myös sitä, miten maakuntien tulevassa tiukassa rahoitusmallissa varmistetaan riittävät eurot vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen. Puhtaan juomaveden lisäksi asukkaiden hyvinvointia lisää raatilaisten mukaan monipuoliset kalastus- ja virkistysvedet, joita Keski-Suomessa riittää, mutta joiden kunto vaihtelee. Raadin mukaan maakunnan eri alueiden houkuttelevuutta voidaan tukea panostamalla vesistöjenhoitoon tai luonnonsuojeluun alueen erityispiirteiden mukaisesti. Ympäristönsuojeluun tai pienempien vesistöjen kunnostukseen liittyvät hankkeet eivät saa raadin mukaan jäädä vain pienten kuntien hartioille vaan yhteistyötä tulee tehdä tiiviisti maakunnan kanssa.

Raati piti hyvänä sitä, että esimerkiksi merkittävät ympäristöluvat valmistellaan nykyisin yhteistyössä valvovan viranomaisen, alueen asukkaiden ja teollisuuden toimijoiden kesken. Tulevassa maakuntamallissa vuoropuhelua toivottaan kuitenkin vielä lisää. Ympäristö on kaikkien yhteinen asia ja sen hoitamista tulee tehdä yhteistyössä.

Liikennesuunnittelussa tulee huomioida kevyenliikenteen tarpeet

Liikenteen suunnittelun ja kehittämisen osalta raati piti tärkeänä ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn liittyviä näkökulmia. Ilmastonmuutos vaikuttaa raadin mukaan myös teiden kuntoon ja siten väestön liikkumiseen. Ilmastonmuutosta tulee ehkäistä laajalla eri toimijoiden yhteistyöllä. Maakunnan vastuulle tulevassa mallissa suunnitellut tehtävät joukkoliikenteen toteutuksessa tai liikenneväylien suunnittelusta ovat merkittävä keino hillitä ilmastonmuutosta paikallisella tasolla.

Liikenteen kehittämisessä pidettiin tärkeänä sitä, että suunnittelussa huomioidaan väylähankkeiden rinnalla aina myös kevyenliikenteen tarpeet turvallisuuden, uudistuvien liikkumisvälineiden ja alueiden erityispiirteiden mukaisesti. Esimerkiksi työmatkapyöräily eri kuntien välillä on asia, joiden käyttöä ja kehittämistarpeita tulisi tehdä asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Raati näki, että työmatkapyöräily sekä määrällisesti että ajettuina kilometreinä lisääntyy jatkuvasti esimerkiksi sähköpyörien käytön kasvaessa. Kevyenliikenteen väylien laajentaminen ja vilkkaasti liikennöityjen valtateiden penkereiden varmistaminen ovat keinoja edistää asukkaiden omaehtoista liikuntaa ja tukea siten asukkaiden hyvinvointia.

Raatilaiset pitivät hyvänä sitä, että asukkaat kertovat nykyisin hyvin matalalla kynnyksellä vesistöjen epäkohdista yhtä lailla kuin vaikkapa teiden huonosta kunnosta. Asukkaat ovat siten merkittävässä roolissa valvonnan toteutuksessa. Niin ympäristöasioiden kuin liikenteenkin osalta pitää tulevaisuudessa varmistaa, että palautetta voidaan antaa useissa eri kanavissa mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Info: Asukasraati tuo osaltaan asiakasnäkökulmaa maakunnan suunnitteluun

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asukasraati on 4 kertaa vuodessa kokoontuva vapaaehtoisista asukkaista muodostuva kehittäjäryhmä. Raati pureutuu tapaamisissaan maakunnan valmistelutyöhön eri näkökulmista. Asiakasraatiin osallistui noin 15 aktiivista asukasta eri puolilta maakuntaa.

Raati kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa. Raadin kokoonpano on nähtävillä raadin omilta verkkosivuilta.

Lisätietoja: Raadin vetäjänä toiminut Keski-Suomi 2021 -projektin viestinnän ja osallisuuden valmistelija Emmi Hyvönen, p. 014 266 3025

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.