Saarikassa ja Jyväskylässä on pilotoitu systeemistä lastensuojelua – työskentelyssä lasten ja perheiden ääni tulee paremmin kuuluviin

Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuollossa ja Perusturvaliikelaitos Saarikan las-tensuojelun avohuollossa on pilotoitu vuoden alusta lähtien systeemistä lastensuojelua. Uusi tapa tehdä lastensuojelun sosiaalityötä on systeemistä ja perheterapeuttista, entistä asiakaskeskeisempää ja avoimempaa. Systeemisen lastensuojelun asiakasperheet ovat olleet tyytyväisiä uuteen työskentelytapaan. Systeemisen lastensuojelumallin kehittäminen on osa Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa, KSLAPEa.

Systeemisessä lastensuojelussa keskitytään lapsen ja perheen vahvuuksien ja voimavaro-jen löytämiseen ja vahvistamiseen sekä lapsen arjen ymmärtämiseen ongelmakeskeisyyden sijaan.
– Systeeminen lastensuojelun toimintamalli antaa mahdollisuuden pysähtyä perheiden ti-lanteiden äärelle. Se rohkaisee vaihtoehtoisten näkökulmien tutkimiseen sekä perheen lä-hiverkostojen aktivoimiseen, selvittää kehittämiskoordinaattori Maria Lehtinen Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta.
– Esimerkiksi äidin ja tyttären vuorovaikutuksen parantamiseen yhteiseksi tekemiseksi ei ole aiemmin ehdotettu äidin ja tyttären yhteistä shoppailureissua, mutta nyt on, sosiaalityönteki-jä Janna Viikilä Saarikasta hymyilee.

Asiakasta kohdataan enemmän, myös työntekijöiden työssäjaksaminen paranee

Systeeminen lastensuojelu on enemmän ja tiiviimpää asiakkaan kohtaamista ja vuoropuhe-lua lapsen ja perheen kanssa. Asiakas on alusta lähtien tiiviimmin mukana oman tilanteen-sa, avun tarpeensa ja ratkaisujen kartoittamisessa.
– Asiakkailta itseltään kysytään, mikä heidän mielestään auttaisi parhaiten heidän perhet-tään. Se lisää perheen omia mahdollisuuksia löytää ratkaisuja tilanteeseensa. Asiakkailta kysytään myös, miksi he oman näkemyksensä mukaan ovat nyt siinä tilanteessa, että tarvit-sevat apua ja tukea, johtava sosiaalityöntekijä Saara Keränen Jyväskylän lastensuojelun avohuollosta kertoo.

Työtä tehdään moniammatillisissa tiimeissä, joissa on mukana sosiaalityöntekijöiden lisäksi muun muassa konsultoivia perheterapeutteja.
– Tiimissä asetutaan ja rauhoitutaan asiakkaan asian äärelle. Kun koko tiimin osaaminen on käytettävissä asiakkaan asioiden työstämiseen, päästään usein paremmin eteenpäin. Myös luottamuksellinen suhde asiakkaan ja työntekijöiden välillä muodostuu nopeammin. Ja uskon, että tuloksiinkin päästään nopeammin, pohtii sosiaalityöntekijä Janna Viikilä Saa-rikasta.
– Tiimipalavereissa pystytään riittävästi pysähtymään systeemisessä lastensuojelutyösken-telyssä olevien perheiden tilanteiden käsittelyyn. Lisäksi tiimin yhteinen vastuu systeemisis-tä asiakasperheistä lisää työntekijöiden työssäjaksamista, sosiaalityöntekijä Eeva Salonen Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuollosta lisää.

Avoimuus tuo luottamusta

Työskentely perheiden kanssa on tiivistä. Ongelmiin pureudutaan siellä, missä ne ovat syn-tyneetkin; perheiden omassa ympäristössä ja verkostoissa, paneutuen perheen taustoihin yhdessä perheenjäsenten kanssa. Saarikassa asiakas on aina läsnä tiimipalaverissa, mikäli se hänen aikatauluihinsa sopii. Oma työntekijä yhdessä asiakkaan kanssa valmistelee ja miettii, mitä asioita tiimiin viedään.
– Esimerkiksi teemme perheen sukupuun fläpille. Se auttaa hahmottamaan asioita, sosiaali-työntekijä Janna Viikilä kuvaa.

Asiakasta ja perhettä koskevat suunnitelmat ja kirjaukset tehdään tiimissä. Sen jälkeen ne käydään yhdessä läpi. Jos asiakas ei ole palaverissa paikalla, oma sosiaalityöntekijä kertaa suunnitelman ja kirjaukset asiakkaan kanssa.
– Työskentely on avoimempaa, kun asiakas tietää, mitä heidän perheestään keskustellaan ja asiakas näkee, mitä sosiaalityöntekijä heidän perheestään kirjaa, Viikilä kertoo.

Systeeminen malli koskettaa vain osaa asiakkaista

Sekä Jyväskylän kaupungin että Saarikan lastensuojelussa systeemisen lastensuojelun työskentelymalli koskettaa tällä hetkellä vain pientä osaa lastensuojelun asiakkaista.

Mallin todellinen käyttö vaatisi lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän oleellis-ta vähenemistä. THL:n arvion mukaan systeemisen sosiaalityön toteutuminen tarkoittaa, että sosiaalityöntekijällä voisi olla korkeintaan 20 asiakaslasta. Laajentaminen vaatisi maakun-nassa myös systemaattista systeemisen lastensuojelun mallin koulutusta niin lastensuoje-lun sosiaalityöntekijöille, perheterapeuteille ja konsultoiville sosiaalityöntekijöille kuin kaikil-le yhteistyökumppaneille.
– Esimiesten ja johdon tulisi olla tietoisia mallin hyödystä ja vaikuttavuudesta, jotta mallia tukevia ratkaisuja voitaisiin tehdä. Mallin laajentaminen lastensuojelun toimintamalliksi Keski-Suomessa olisi iso muutos vaikuttavan ja osallistavan sosiaalityön suuntaan eli oike-aan suuntaan. Mallin laajentaminen soveltuvin osin myös muihin perheiden palveluihin vaikuttaisi ajan kanssa varmastikin paljon tukea tarvitsevien lasten määrän vähenemistä, palveluvastaava Tiina Mankonen pohtii.

Saarikassa on päätetty, että systeeminen työskentelymalli otetaan käyttöön ja se laajenne-taan koskemaan kaikkia lastensuojelun asiakkaita, myös jälkihuollon asiakkaita. Jyväsky-lässä koulutus laajenee koskemaan kaikki lastensuojelun avohuollon asiakastiimejä.
– Mallia ei pystytä nykyisillä asiakasmäärillä kuitenkaan toteuttamaan halutulla ja mallin edellyttämällä tavalla kuin muutaman asiakkaan kohdalla kerrallaan. Mallin vaikuttavuus on kuitenkin käynyt jo selväksi ja sitä kohti halutaan yksimielisesti mennä, Mankonen Saarikas-ta toteaa.

Lastensuojelu tukee ja auttaa lapsia ja heidän perheitään erilaisissa vaikeissa elämäntilan-teissa. Yhteydessä voi olla lapsi itse, hänen vanhempansa tai muu lapsesta huolissaan oleva henkilö. Etusijalla on aina lapsen etu ja tavoitteena on, että lapsi voi kasvaa ja asua kotona.

Osana valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) on käynnistetty systeemisen työskentelyotteen ja uudenlaisen tiimirakenteen kehittäminen ja pilotointi 14 eri maakunnassa. Systeemisen lastensuojelun toimintamallin kehittämistyötä tukee ja koordi-noi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka kerää myös tietoa mallin kokeilusta maakunnissa. Keski-Suomen seuraava maakunnallinen systeemisen lastensuojelun kehittämisiltapäivä on 31.10.

KSLAPEn nettisivut.

Lisätietoja:
kehittämiskoordinaattori Maria Lehtinen, p. 014 266 4585, KSLAPE
johtava sosiaalityöntekijä Saara Keränen, p. 014 266 3534, Jyväskylän kaupunki
palveluvastaava Tiina Mankonen, p. 044 459 8327, Saarikka

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.