Blogi: Kasvukausi käynnistää myös kasvupalvelupilotin

Keski-Suomen maakunnalle ollaan rakentamassa palvelukokonaisuutta, jonka tärkein tehtävä on vahvistaa maakunnan elinvoimaa, yritysten kehitystä ja kasvua, osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä. Jotta palvelut saadaan asiakkaiden käyttöön heti vuoden 2020 alussa, käynnistetään tänä keväänä pilotti, jossa valmistellaan ja testataan uusia palveluja ja niihin liittyviä yhdyspintoja. Ryhmissä on mukana ELY-keskuksen ja TE-toimiston asiantuntijoita, kasvupalvelujen kumppanitoimijoita sekä palveluntuottajia.

Pilotti edellyttää lakimuutoksia

Kasvupalvelupilotin toteuttaminen edellyttää TEMissä valmistelussa olevan julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskevan lakimuutoksen hyväksymistä. Lakimuutos mahdollistaa yksityisille palveluntuottajille nykyistä laajemman roolin erityisesti työllisyyspalvelujen tuotannossa. Lakimuutoksen lisäksi tarvitaan tietojärjestelmämuutoksia, jotka mahdollistavat asiakastietojärjestelmän käytön yksityisille palveluntuottajille.

Kasvupalveluja testataan pilotissa

Pilotin työskentely jakautuu kolmeen vaiheeseen; suunnitteluun, testaukseen ja toimeenpanoon. Suunnitteluvaihe päättyy, kun väliaikainen lainsäädäntö ja tietojärjestelmämuutokset on saatu voimaan todennäköisesti ensi syksynä. Tämän jälkeen käynnistyy testausvaihe, joka kestää vuoden 2019 loppuun. Testausvaiheen aikana kokeillaan muun muassa uusia tulosperusteisia ostopalveluja, palvelusetelimallia ja yhteistyömuotoja kuntien ja muiden kumppanien kanssa (allianssi). Toimeenpanovaihe käynnistyy maakunnan toiminnan käynnistyessä ja kasvupalvelujen tullessa osaksi maakunnan palveluvalikoimaa. Ryhmät tekevät valmistelun yhteydessä ehdotuksia kasvupalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyen tuleville maakuntapäättäjille.

Kasvupalvelut rakennetaan yhdessä

Palveluntuottajien ja kumppanien rooli valmistelussa on oleellinen, koska tavoitteena on päästä palvelujen yhteiskehittämiseen ja eri toimijoiden palvelujen yhteensovittamiseen. Yksi tärkeimmistä yhteensovittamisen osa-alueista on kunnan elinvoimapalvelujen ja kasvupalvelujen yhteensovittaminen. Kasvupalvelujen suunnittelussa on mukana myös laaja joukko ELY-keskuksen ja TE-toimiston henkilöstöä. Kasvupalvelu-uudistuksessa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan ja palvelut viedään nykyistä laajemmin markkinoille. Tämä edellyttää henkilöstöltä uudenlaista osaamista.

Pilotille on haettu 2,5 miljoonan euron rahoitusta

Valmisteluryhmien työskentely käynnistyy tehtävän tarkentamisella sekä työsuunnitelman ja aikataulun laatimisella. Ryhmät tekevät suunnitelman ulkopuolisten toimijoiden ja asiakkaiden osallistamisesta valmisteluun sekä työskentelyn kytkemisestä maakunnan muuhun valmisteluun.

Pilotin testausvaiheelle on haettu 2,5 miljoonan euron rahoitusta. Määräraha sisältää mahdollisen yritysallianssikokeilun rahoitustarpeen sekä tulosperustaisten kasvupalvelujen hankintaan liittyvät määrärahatarpeet.

Kasvupalvelupilotissa on seitsemän valmisteluryhmää

1  Yrityspalveluja valmistelevan ryhmä tekee ehdotuksen kasvupalvelujen, kunnan elinvoimapalvelujen ja valtakunnallisten kasvupalvelujen työjaosta sekä siitä, mitä yrityspalveluja maakunnan kasvupalveluina järjestetään ja tuotetaan, miten palvelujen tuottaminen järjestetään ja miten palvelut yhteen sovitetaan elinvoimapalvelujen ja valtakunnallisten palvelujen kanssa.

2 Asiakasryhmien palvelukartoitusta valmistelevassa ryhmässä tehdään ehdotus menettelyistä ja periaatteista kasvupalvelujen asiakasryhmien palvelukartoitukselle palvelujen hankintaa varten. Lisäksi työryhmä tekee suunnittelua asiakastarpeita vastaavista palvelusisällöistä palvelumuotoilua varten.

3 Markkinavuoropuheluryhmän tehtävänä on selvittää markkinatoimijat, markkinoiden toimivuus, tarjonta, kilpailutilanne, mahdolliset markkinapuutteet sekä kartoittaa tarpeita palvelujen yhteensovittamiselle sekä ja palveluntuottajien yhteistyölle. Lisäksi ryhmä selvittää mahdollisia tarpeita maakunnan omalle kasvupalvelutuotannolle sekä tekee ehdotuksen kasvupalvelun markkinoille siirtymisen aikataulusta.

4 Palvelumuotoilu ja hankintaryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus hankittavista kasvupalveluista, palvelujen muotoilun toteutustavoista sekä eri palvelujen hankintatavoista. Työryhmän tehtävänä on valmistella testattavaksi eri asiakasryhmien palveluja sekä tehdä ehdotus toimeenpanosuunnitelmaksi kasvupalvelujen palvelutuotannon järjestämisestä siirtymävaiheessa.

5 Julkisia hallintotehtäviä valmisteleva ryhmä tekee ehdotuksia kasvupalvelujen julkisten hallintotehtävien kytkemisestä osaksi asiakkaan palveluprosessia.

6 Asiakasneuvontaa valmistelevan ryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus kasvupalvelujen asiakasneuvonnan järjestämiseksi maakunnan laajuisesti ja monikanavaisesti maakunnan muut ja kumppanien palvelut huomioiden ja yhteen sovittaen.

7 Kasvu- ja sote-palvelujen yhteensovittamista valmistelevan ryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus kasvupalvelujen ja sote-palvelujen yhteensovittamiseksi asiakasrajapinnassa siten, että asiakkaan tarvitsemat palvelut muodostavat yhteen sovitetun kokonaisuuden lähellä asiakasta.

 

 

 

 

 

 

Tuula Säynätmäki, johtaja, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto

www.ks2020.fi

 

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.