Keski-Suomen maakuntahallitus kannustaa tutustumaan järjestämissuunnitelman 1. luonnokseen ja ottamaan siihen kantaa!

Keski-Suomen maakuntahallitus kannustaa maakunnan asukkaita, ammattilaisia, kuntia, päättäjiä, järjestöjä ja yrityksiä ottamaan kantaa tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmaan. Laajalla osallisuudella halutaan varmistaa, että eri näkökulmat tulevat maakunnallisessa valmistelussa huomioiduksi. Ideoinnissa toivotaan erityisesti näkemyksiä palveluiden integraatiosta ja uusista palvelumalleista.

Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontui tänään työseminaariin, jossa käsiteltiin laajasti maakunnan järjestämissuunnitelman ensimmäistä 15.1.2018 julkaistua versiota. Suunnitelma on alustava versio, mutta maakuntahallituksen mukaan se antaa kuitenkin kattavan kokonaiskuvan niistä tehtävistä ja vastuista, joita maakunnalle tulevaisuudessa kuuluu.

Maakuntahallituksen mukaan suunnitelma lisää ymmärrystä siitä, miten monimuotoinen palveluiden järjestäjä uusi maakunta tulevaisuudessa on. Keskeistä on huomata, ettei uudistuksessa ole kysymys pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävistä vaan maakunnan vastuulle kuuluu laajasti myös muita tehtäviä yrittäjien, maaseutupalveluiden, palo- ja pelastustoimen sekä vaikkapa liikenteen osalta. Eri tehtävien rajapintojen suunnittelu vaatiikin yhteistä pohdintaa.

Maakuntahallituksen mukaan on hyvä, että suunnitelmaa ideoidaan alusta lähtien yhdessä. Tällä voidaan varmistaa erilaisten näkemysten ja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen. Maakuntahallitus kannusti seminaarissa eri yhteistyötahoja perehtymään suunnitelmaan ja tuomaan esille näkemyksiään hieman yli kuukauden kestävän kommentointiajan puitteissa. Maakuntahallitus toivoi myös, että kunnat vievät suunnitelmaa laajasti vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuustojen ja asiakasraatien käsiteltäväksi.

Jatkovalmistelussa maakuntahallitus pyysi valmistelijoita keskittymään erityisesti palveluiden rajapintojen tarkasteluun siten, että aito integraatio maakunnan vastuulla olevissa tehtävissä toteutuu. Miettimällä ja kirjaamalla esimerkiksi työllisyyspalveluiden ja sote-palveluiden rajapinnat, varmistetaan asiakkaiden sujuvat palvelut ja ”pompottelun” pysäyttäminen palveluista toiseen.

Suunnitelman kommentointi tapahtuu Otakantaa.fi-alustalla. Maakuntahallitus kannusti mm. järjestöjä osallistamaan suunnittelussa myös jäsenkuntaansa, jotta saadaan mahdollisimman laajasti palveluiden käyttäjien näkökulmaa mukaan.

Osallistuminen valinnanvapauspilottiin etenee kuntien päätöksentekoon alkuvuoden aikana

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan myös valinnanvapauspilottia ja Keski-Suomen yhteistä osallistumista pilottiin. Maakuntahallitus punnitsi laajasti pilotin hyötyjä ja epävarmuustekijöitä maakunnallisessa valmistelussa.

Asiakaslähtöisten palveluiden varmistamiseksi maakuntahallitus evästi kuntia ja kuntayhtymiä pohtimaan osallistumista omien alueidensa näkökulmasta huomioiden pilotille tarjotun ministeriön rahoituksen. Hallitus näki, että rahoituksen turvin muutosta voidaan jo tehdä ennakoiden. Kuntien ja kuntayhtymien vastuulla on kuitenkin pohtia, onko eri puolilla Keski-Suomea jo valmius siirtyä lakien toimeenpanoon pilottien kautta. Samalla hallitus korosti, että pilotilla pitää keskittyä uusien palvelumallien luomiseen ja ottaa siitä täysi hyöty irti tulevan maakunnan rakentamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että se kohdentaa vuosien 2018–2019 aikana maakunnallisille piloteille 100 miljoonan euron rahoituksen. Ministeriö päättää hakemusten perusteella, mitkä maakunnat rahoitusta saavat. Maakuntien hakemukset tulee jättää helmikuun loppuun mennessä, eli kunnissa ja kuntayhtymissä päätöksiä tulee tehdä alkuvuoden 2018 aikana. Pilotit käynnistyvät vain, jos lainsäädäntö hyväksytään.

Keski-Suomessa valmistellaan yhteistä hakemusta jo etupainotteisesti. Kunnilta ja kuntayhtymiltä haetaan vielä päätökset osallistumisesta pilottiin. Päätösten pohjalta arvioidaan, jätetäänkö yhteinen hakemus vai ei.

INFO: Järjestämissuunnitelman aineistot, kommentointi ja suunnitelman jatkotyöstö

Eilen käynnistyneellä yhteisideoinnilla haetaan laajasti näkemyksiä järjestämissuunnitelman jatkovalmisteluun. Palautetta toivotaan erityisesti siitä, pitäisikö jokin kokonaisuus lisätä suunnitelmaan, onko sisältöjen jaottelu selkeä ja miten yhteistyömalleja pitäisi vielä pohtia uusiksi palveluiden integraation varmistamiseksi.

Saatujen kommenttien pohjalta suunnittelua tarkennetaan kevään aikana asiantuntijatyöryhmissä. Maakuntahallituksen ja -valtuuston kanssa suunnitelmaa käsitellään eri yhteyksissä kevään mittaan. Suunnittelu tarkentuu edelleen syksyn 2018 aikana, jolloin suunnitelma tulee uudelleen laajaan kommentointiin. Suunnittelua hiotaan tältä pohjalta niin, että tuleva vaaleilla valittava maakuntavaltuusto voi suunnitelman hyväksyä keväällä 2019.

Järjestämissuunnitelman luonnos löytyy osoitteesta http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/ (luonnoksen voi lukea myös ladata suoraan osoitteesta: http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2018/01/Jarjestamissuunnitelma_julkaistava_versio_15012018.pdf)

Kommentointi tapahtuu Otakantaa.fi -sivuilla, jonne pääsee kirjautumaan osoitteesta http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/ (suora linkki https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/201/)

Maakuntahallitus toimii Keski-Suomen tulevan maakunta- ja sote-uudistuksen poliittisena ohjausryhmänä ja sparraa valmistelua. Tänään pidetty seminaari koski uudistuksen valmistelun etenemistä maakunnassa.

Lisätietoja: Rolf Nyholm, maakuntahallituksen puheenjohtaja, p. 040 591 0001, rolf.nyholm(at)aanekoski.fi ja Tapani Mattila, maakuntajohtaja, p. 040 595 0011, tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

Järjestämissuunnitelman osalta lisätietoja antaa myös Keski-Suomi 2020 -projektin valmistelija Mikael Palola, p. 044 459 8561, mikael.palola(at)keskisuomi.fi ja valinnanvapauspilotin osalta Keski-Suomi 2020 -projektin valmistelija Kati Kallimo, 050 442 2302, kati.kallimo(at)jkl.fi

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.