Valinnanvapauskokeilun periaatteet ja tuottajille maksettavan kapitaatiokorvaus vahvistettiin

Jyväskylän perusturvalautakunta hyväksyi ylimääräisessä kokouksessaan valinnanvapauskokeilun sääntökirjan. Samalla lautakunta hyväksyi valinnanvapauskokeilun periaatteet ja tuottajille maksettavan kapitaatiokorvauksen.

Kokeilu on osa sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta

Jyväskylän kaupunki hakeutui syksyllä 2016 mukaan sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskokeiluun, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden toteuttamiseen. Ministeriö on 9.11.2016 tekemällään päätöksellä myöntänyt Jyväskylän kokeilulle 800 000 euron valtionavustuksen ajalle 1.1.2017–31.12.2018.

Tuottajien kanssa yhdessä laadittu sääntökirja ohjaa kokeilua

Jyväskylän perusturvalautakunta hyväksyi valinnanvapauskokeilun periaatteet ja tuottajille maksettavan kapitaatiokorvauksen

Valinnanvapauskokeilun toteuttamista ohjaa yhdessä palveluntuottajien kanssa valmisteltu sääntökirja, jossa määritellään mm. asiakkaan, järjestäjän ja palveluntuottajan asema, oikeudet ja velvollisuudet. Sääntökirja varmistaa sen, että yksityisiä, julkisia ja kolmannen sektorin palveluntuottajia kohdellaan kokeilussa yhdenvertaisesti. Palveluille asetettavat laatuvaatimukset ja toimintaan liittyvät raportointivaatimukset ovat samat kaikille palveluntuottajille. Sääntökirjan mukaisesti palveluntuottajan on otettava asiakkaikseen kaikki, jotka ko. palveluntuottajan valitsevat.

Vastaanottopalveluihin sisältyy perusterveydenhuollon edellyttämässä laajuudessa tuotettujen avosairaanhoidon palveluiden lisäksi sosiaaliohjausta ja -neuvontaa. Palveluun ei sisälly viranomaistehtäviä.

Palveluntuottajien hakeutuminen kokeiluun käynnistyy

Perusturvalautakunnan hyväksyttyä valinnanvapauskokeilun sääntökirjan käynnistyy tuottajien hakeutuminen kokeiluun palveluntuottajaksi. Hakeutumismenettely esitellään palveluntuottajille tilaisuudessa, joka järjestetään 13.1.2017

Jyväskylän kaupunki tekee järjestäjänä päätökset kokeiluun hyväksyttävistä palveluntuottajista. Kaupungilla on oikeus peruuttaa hyväksyminen, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät täyty tai palveluntuottaja pyytää peruuttamista.

Yrittäjille maksettava kapitaatiokorvaus

Jyväskylän kaupunki kokeilun järjestäjänä maksaa mukaan hakeutuville palveluntuottajille korvauksen tuotetuista palveluista kapitaatioperiaatteen mukaisesti. Kapitaatiokorvaus perustuu palveluntuottajan hoitovastuulla olevien asiakkaiden määrään, ikään ja asuinalueeseen. Se on riippumaton tuotetun palvelun määrästä.

Kapitaatiokorvauksen laskennan perustana ovat Jyväskylän kaupungin vastaavan palvelutuotannon vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaiset kustannukset. Maksettava korvaus vaihtelee 92,87-460,43 euroon riippuen väestön iästä sekä asuinalueesta.

Sosiaaliohjauksen kustannukset määritetään resurssin käyttöön ja sen toteutuneeseen kustannukseen perustuen. Tämä hinta lisätään erikseen avosairaanhoidon kapitaatiohintaan kaikissa muissa paitsi 0-6-vuotiaiden ikäryhmässä. Nuorimmalle ikäryhmälle ei nimittäin kohdenneta sosiaaliohjausta vaan käytännössä nuorimmat erikseen itsenäisinä asiakkaina rekisteröidyt sosiaaliohjauksen asiakkaat ovat 15-vuotiaita.

Huhtasuon, Kuokkalan ja Keskustan terveysasemien asukkaiden asema kokeilussa

Jyväskylässä palveluntuottajan valinnan voivat tehdä Huhtasuon, Kuokkalan ja Keskustan terveysaseman alueella asuvat kuntalaiset lukuun ottamatta ikäihmisiä, jotka ovat säännöllisen kotihoidon tai palveluasumisen asiakkaita.

Asiakas sitoutuu valitsemaansa palveluntuottajaan vähintään 6 kuukauden ajaksi, jonka jälkeen hän voi halutessaan palata kunnalliselle palveluntuottajalle, jatkaa samalla palveluntuottajalla tai vaihtaa toiselle hyväksytylle yksityiselle palveluntuottajalle. Asiakas voi hankkia valitsemaltaan palveluntuottajalta myös muita palveluita kapitaatiokorvauksen piiriin kuuluvan vastaanottopalvelun yhteydessä. Asiakas maksaa nämä lisäpalvelut itse.

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päättää asiakkailta perittävien maksujen perusteet ja perii asiakasmaksut. Käyntimaksut ja vuosimaksu kerryttävät asiakasmaksukattoa voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Palveluntuottaja ei saa laskuttaa asiakkailta kokeilun piiriin kuuluvista palveluista asiakas- tai muita maksuja

Valittavan palvelun kuvaus asiakkaan kannalta

Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä avosairaanhoidon, sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan palvelut.

Väestön palvelutarvetta määriteltäessä on noudatettava valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia hoidon perusteita, hoitoketjuja ja hoidonporrastusta sekä järjestäjän antamia ohjeita. Täten järjestäjän hyväksymät ohjelmat ja suunnitelmat, esim. ennalta ehkäisevän työn suunnitelma, lastensuojelusuunnitelma ja päihdeohjelma sekä kehittämishankkeiden pohjalta käyttöön otetut toimintamallit velvoittavat palveluntuottajaa.

Vastaanottopalvelut voidaan tuottaa yhden palveluntuottajan (sote-keskus) tai useamman palveluntuottajan muodostaman tuottajaverkoston (vastuutiimi) toimesta.

Kokouksen koko esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3575

Valinnanvapauskokeilun www-sivut: http://www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.