Keski-Suomen kunnat evästivät maailman parhaaksi tähtäävien sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelua

Keski-Suomen sote-uudistuksen valmistelusta vastaava kuntien virkamiehistä koostuva työvaliokunta loi tänään katsauksen Keski-Suomen sote-uudistuksen asiantuntijatyöryhmien toimintaan. Samalla työvaliokunta vahvisti työryhmien kokoonpanot ja evästi jatkovalmistelua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä koskeva asiantuntijatyöryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen -asiantuntijaryhmä valmistelee myöhempään poliittiseen päätöksentekoon ehdotuksen Keski-Suomen maakunnan palvelustrategiasta sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta sekä laatii palveluiden palvelulupauksen. Lisäksi ryhmä valmistelee ehdotuksen järjestämisorganisaatiosta ja sen vaatimista resursseista. Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana toimii Saarikan liikelaitosjohtaja Mikael Palola

Laadittavassa strategiassa tehdään ehdotus Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden visiosta, tehtävistä, ja työtä ohjaavista arvoista. Työ perustuu toimintaympäristön, väestön, talouden ja nykyisten palveluiden analysointiin. Analyysin pohjalta laaditaan tavoitteet ja linjaukset palveluiden järjestämiselle sekä tuotannon järjestelyille. Samalla huomioidaan mm. se, miten asukkaat voivat jatkossa vaikuttaa palveluihin ja osallistua niiden kehittämiseen.

Palveluiden järjestämisen osalta keskitytään siihen, millaisia palveluita tulevaisuudessa keskisuomalaisille asukkaille järjestetään. Käytännön työtä ohjaamaan tehdään ehdotukset maakunnan yhtenäisistä palveluiden myöntämiskriteereistä, asiakasmaksuista ja toimintaohjeista.

– Järjestämisen osalta mallinnetaan palveluita kansalaisten näkökulmasta. Järjestäjän roolissa emme ota kantaa siihen, ketkä palveluita tulevaisuudessa tuottavat. Keskitymme puhtaasti siihen, miten palvelut pitäisi järjestää ja mitä palveluntuottajilta edellytetään, jotta saavutamme parhaat mahdolliset palvelut asukkaidemme kannalta, Mikael Palola kiteytti.

Työvaliokunta totesi, että tehtävä selvitystyö ja erityisesti palvelustrategian laatiminen tulee olemaan mittava työ. Sen tekeminen huolella varmistaa kuitenkin laadukkaat palvelut asukkaille, joten laadintaan tulee käyttää aikaa ja sitouttaa mahdollisimman laajasti eri yhteistyökumppaneita eri puolilta maakuntaa. Yhteistyötä tulee tehdä kuntien kanssa, sillä järjestämisellä on kiinteä yhteys myös kuntien elinvoimaan ja maakuntaan muodostuviin sote-palveluiden markkinoihin.

Palvelulaitokseen tulevien sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijatyöryhmä

Palvelulaitokseen tulevien sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Asiantuntijatyöryhmä käy läpi sitä, millaisia palveluita eri asiakasryhmät Keski-Suomessa tulevaisuudessa tarvitsevat.

Valmistelun aikana käydään läpi mm. nykyisiä perhepalveluita (esim. äitiyshuolto ja synnytykset, lasten somaattinen erikoissairaanhoito, lasten psykiatria, nuorisopsykiatria, lastensuojelu, vammaispalvelut jne.) sekä ikäihmisten palveluita (mm. vanhuspalvelukeskus, kotihoidon palvelut, kuntoutusyksiköt ja monimuotoiset asumispalvelut). Sairaanhoitopalveluiden osalta pohditaan mm. aikuisten mielenterveysasiakkaiden sekä erilaisten riippuvuuksien hoitoa. Lisäksi käydään läpi hammas- ja suusairauksien hoitoa, sairaalapalveluita, vuodeosastopalveluita, päivystyspalveluita, toimenpide- ja leikkaustoimintaa, kotisairaalatoimintaa sekä kuntoutuspalveluita. Selvitettäviä tukipalveluita ovat mm. callcenter -keskus, hoitotarvikejakelu, infektioiden torjunta, laboratoriopalvelut jne.

Juha Kinnusen mukaan keskeistä on laatia kaikille edellä mainituille palveluille valmistelutyön aikana asiakaslähtöiset kriteerit, joihin tuleva palvelutuotanto sitoutuu kaikilla tasoilla.

– Asiakaslähtöinen kriteeri voisi olla esimerkiksi lupaus siitä, että keskisuomalainen asukas pääsee vaikkapa terveysasemalleen kolmessa päivässä ja yhteys palveluihin saadaan aina samana päivänä. Kun tällainen tavoite laaditaan, se haastaa meitä kaikkia muuttamaan nykyisiä toimintatapojamme ja kehittämään palveluita asiakaslähtöisesti. Tätä kautta päästään myös miettimään sitä, miten tavoitteet voidaan saavuttaa nykyisillä resursseilla ja hillitä siten kustannusten kasvua, Kinnunen totesi.

Erityistä huomiota valmistelutyössä kiinnitetään vaativan erikoissairaanhoidon hallintaan, vanhusten hoitoon, mielenterveys- ja päihdepalveluiden nykyistä tehokkaampaan tuottamiseen sekä vahvaan perusterveydenhuoltoon.

– Esimerkiksi ikääntyneillä on nykyisin yhä enemmän ongelmia samalla kun hoidettavien joukko suurenee. Resurssi pysyy kuitenkin nykyisellä tasolla. Tästä syystä ikäihmisen sairastuttua yllättäen hänen kuntoutuksensa on ratkaiseva menestystekijä, jotta ikääntynyt voi palata omaan kotiinsa. Kuntoutuksen tulee siten olla riittävän pitkäaikaista ja tehokasta. Ajattelutavan pitääkin palveluissa muuttua. Kuntoutus ei ole erillistä palvelua vaan osa hoitoa ja kuuluu siten kaikille työntekijöillemme, Kinnunen visioi.

Valinnanvapauden ja asiakassetelin piiriin kuuluvien palveluiden asiantuntijaryhmä

Jyväskylän perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo lähtee vetämään asiantuntijatyöryhmää, jonka tehtävänä on laatia selvitys valinnanvapauden ja asiakassetelin piiriin kuuluvista palveluista. Työryhmä tekee myös selvityksen siitä, mitä palveluita ja miten tulevassa mallissa voidaan yhtiöittää. Valmistelussa käydään läpi mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyiset ostopalvelut, käytössä olevat palvelusetelit sekä sopimusten hallinta.

Valinnanvapaus tulee tämän hetkisten tietojen mukaan etenemään vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen vapaan valinnan palveluita ovat avosairaanhoito ja yleinen sosiaaliohjaus ja neuvonta, jotka eivät kuitenkaan sisällä julkisen vallan käyttöä eli esimerkiksi erilaisten etuuspäätösten tekemistä. Valinnanvapauden piiriin kuuluu tämän hetkisen tiedon mukaan myös suunterveydenhuolto. Lisäksi kotihoidon palveluissa tullaan todennäköisesti ottamaan käyttöön niin sanottu asiakasseteli, jolla asiakas voi palveluitaan itselleen hankkia (asiakasseteli vastaa nykyistä palveluseteliä).

Kati Kallimo totesi, että Keski-Suomen valmistelun etu on se, että maakunta on saanut rahaa sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin ja niiden tuella voidaan tuottaa tietoa konkreettista tietoa väestön toimintamalleista sekä tukea maakunnan oman tuotannon muutosta maakunnan valmistelussa.

– Valinnanvapautta testataan Jyväskylässä avosairaanhoidon lääkäri- ja sairaanhoitajapalveluiden sekä sosiaaliohjauksen osalta vuoden 2017 alussa käynnistyvässä valinnanvapauskokeilussa. Suunterveydenhuolto ei valitettavasti ainakaan alkuvaiheessa ole mukana kokeilussa. Asiakassetelimallia kotihoidossa tullaan selvittämään Keski-Suomen kuntien yhteisessä Kukoistava Kotihoito -hankkeessa, joka sai sosiaali- ja terveysministeriöltä miljoonarahoituksen, Kallimo tiivisti.

Asiantuntijatyöryhmien kokoonpanot

Työvaliokunta vahvisti myös edellä mainittujen asiantuntijatyöryhmien kokoonpanot. Kaikkiin työryhmiin on pyydetty sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän linjauksen mukaisesti kunta-alan henkilöstöjärjestöjen edustajat varahenkilöineen (3 edustajaa/ryhmä). Kokouksessa todettiin, että asiantuntijatyöryhmät voivat itsenäisesti täydentää kokoonpanoaan mm. alueellisen ja palveluiden edustettavuuden varmistamiseksi. Asiantuntijatyöryhmät voivat myös nimetä asiakohtaisia alatyöryhmiä, joihin pyydetään tarvittaessa eri asiantuntijatahojen, kuten kuntien, kuntayhtymien, yritysten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen keskeisiä edustajia.

Järjestämistä koskeva asiantuntijaryhmään nimettiin Simo Oksanen Muuramesta, Tuula Liehu Jämsästä, Raija Kolehmainen Äänekoskelta, Tiina Koponen Hankasalmelta, Kirsi Alonen-Kinnunen Kinnulasta, Päivi Hakulinen Joutsasta, Jouko Nykänen Uuraisilta, Eira Ohvo Konnevedeltä, Riitta Vanhanen Keuruulta, Anu Pihl Toivakasta, Keijo Lukkarinen Äänekoskelta, Sakari Ritala Saarikasta, Vesa Kataja, Satu Auvinen ja Asko Rytkönen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä sekä Jyväskylän kaupungilta Ulla Kuittu ja sote-vastuuvamistelija Silja Ässämäki.

Palvelulaitosta sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta jäsentävään asiantuntijatyöryhmään nimettiin Marja Laurila Viitasaarelta, Sirpa Hyytiäinen Luhangasta, Kati Kallimo, Sirkka Keikkala, Päivi Kalilainen ja Ulla Kuittu Jyväskylän kaupungilta, Anne Ikonen Petäjävedeltä, Kaija Heikura, Vesa Kataja, Ari Solonen ja Asko Rytkönen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Päivi Ylä-Kolu Keski-Suomen seututerveyskeskuksesta, Outi Markkanen Äänekoskelta ja sote-vastuuvamistelija Silja Ässämäki.

Valinnan vapauden piiriin kuuluvien palveluiden asiantuntijaryhmään nimettiin Mauno Vanhala Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Vuokko Hiljanen Laukaasta, Riitta Pylvänen, Tuija Koivisto ja Elina Tuppurainen Jyväskylän kaupungilta, Anu Kinnunen Saarikasta, Päivi Ylä-Kolu Keski-Suomen seututerveyskeskuksesta, Leena Mikkonen Multialta, Keijo Lukkarinen Äänekoskelta, Sari Nurmivaara Viitasaarelta, Silja Ässämäki sote-vastuuvamistelija Jyväskylän kaupungilta sekä Asko Rytkönen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Lisätietoja: työvaliokunnan puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501 ja työvaliokunnan sihteeri, sote-vastuuvalmistelija Silja Ässämäki, p. 050 568 5831

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.